ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวิจัย และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมุมมองด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยและสนองต่อการพัฒนาประเทศ