โครงการเพิ่มทักษะทางด้านมลพิษ ระบบนิเวศ และการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการเพิ่มทักษะทางด้านมลพิษ ระบบนิเวศ และการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีนี้นักศึกษาได้ศึกษาดูงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ