สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับสมัครรอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับสมัครรอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

สมัครผ่านระบบรับสมัครได้ที่  http://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp   ตั้งแต่ 26 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2561

ชําระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน – 26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  3 ธันวาคม 2561

สอบสัมภาษณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 (พร้อมนําเอกสาร ใบสมัคร , ใบรายงานผลการศึกษา , Portfolio ยื่นในวันสอบ)
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 14 ธันวาคม 2561

**** หมายเหตุ : การพิจารณารับนักศึกษา จาก GPA , Portfolio , ผลสอบสัมภาษณ์ ****