โครงการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรเดิม) เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดขึ้น โดยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความเข้าใจในการถ่ายทอดข่าวสารที่ถูกต้องและเข้าถึงตัวผู้เรียนได้รวดเร็ว โดยมีนักเรียน ครูแนะแนว คณาจารย์ และสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกว่า 2,000 คน

ในการจัดโครงการดังกล่าว ทางสาขาวิชาได้ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในปีการศึกษา 2562 ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ซึ่งหลักสูตรใหม่จะเน้นการเรียนแบบปฏิบัติจริงเพิ่มขึ้น ทั้งด้านรายวิชาระบบปฏิบัติการที่ครอบคลุมและการออกฝึกในสถานประกอบการเพิ่มอีก 1 ภาคเรียน