🎉สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

🎉หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
👉พร้อมรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครรอบแรก (Portfolio) ได้ที่ http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp