คณะกรรมการสาขา

ดร.วัชรี รวยรื่น
ดร.วัชรี รวยรื่น
กรรมการหลักสูตร
นางสาวปภัสรา ทิพย์บรรพต
นางสาวปภัสรา ทิพย์บรรพต
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ปุณยนุช สุขหิรัญ
อาจารย์ปุณยนุช สุขหิรัญ
กรรมการหลักสูตร
ดร.พงษ์ศักดิ์  นพรัตน์
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
ประธานหลักสูตร