โครงสร้างหลักสูตร

3.1  หลักสูตร      
  3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    
  3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1)  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 92 หน่วยกิต
1)  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 41 หน่วยกิต
2)  วิชาเฉพาะด้านบังคับ 39 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม 6 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 15 หน่วยกิต
2.3) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 12 หน่วยกิต
2.4) กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม 6 หน่วยกิต
3) วิชาเฉพาะด้านเลือกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
3.1.2.4 หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 8 หน่วยกิต

รายวิชาในหมวดต่างๆ

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                 30  หน่วยกิต

1.1)   กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                                              9    หน่วยกิต

รหัสรายวิชา    ชื่อรายวิชา                                                                               น(ท-ป-ศ)

GELA101       ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                        3(3-0-6)

Thai for Communication

GELA102       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                   (3-0-6)

English for Communication

GELA103       ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ                                                     3(3-0-6)

Integrated English

1.2)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                     6    หน่วยกิต

รหัสรายวิชา    ชื่อรายวิชา                                                                                น(ท-ป-ศ)

GEHU101     ความงดงามของชีวิต                                                                3(3-0-6)

Beauty of Life

GEHU102     ปรัชญา ศาสนาและพุทธทาสศึกษา                                         3(3-0-6)

Philosophy, Religions and Buddhas Studies

1.3)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                       6    หน่วยกิต

รหัสรายวิชา    ชื่อรายวิชา                                                                                 น(ท-ป-ศ)

GESO101      พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก                                                 3(3-0-6)

Dynamic of Thai and Global Societies

GESO102      วิถีชีวิตกับสังคม                                                                         3(3-0-6)

Life and Society

1.4)   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            9    หน่วยกิต

รหัสรายวิชา    ชื่อรายวิชา                                                                                  น(ท-ป-ศ)

GESC101       เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า                            3(2-2-5)

Information Technology and Study

GESC102       การพัฒนาการคิด                                                                       3(3-0-6)

Thinking Development

GESC103       สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต                                    3(3-0-6)

Environment and Quality of Life Development

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                  92  หน่วยกิต

2.1)  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน                                         41  หน่วยกิต

2.1.1) กลุ่มวิชาแกน (พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 26 หน่วยกิต

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ)
SPH0101

ฟิสิกส์ 1

Physics I

3(3-0-6)
SPH0102

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

Physics Laboratory I

1(0-3-2)
SCH0101

เคมี 1

Chemistry I

3(3-0-6)
SCH0102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2)
Chemistry Laboratory I
SCH0103

เคมี 2

Chemistry II

3(3-0-6)
SCH0104

ปฏิบัติการเคมี 2

Chemistry Laboratory II

1(0-3-2)
SBI0101

ชีววิทยา 1

Biology I

3(3-0-6)
SBI0102

ปฏิบัติการชีววิทยา 1

Biological Laboratory I

1(0-3-2)
SBI0103

ชีววิทยา 2

Biology II

3(3-0-6)
SBI0104

ปฏิบัติการชีววิทยา 2

Biological Laboratory II

1(0-3-2)
SMA0101

แคลคูลัส 1

Calculus I

3(3-0-6)
SMA0102

แคลคูลัส 2

Calculus II

3(3-0-6)

2.1.2)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน                      15  หน่วยกิต

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ)
SCH0216

เคมีวิเคราะห์ 1

Analytical Chemistry I

3(3-0-6)
SCH0217

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1

Analytical Chemistry Laboratory I

1(0-3-2)
SCH0209

เคมีอินทรีย์ 1

Organic Chemistry I

3(3-0-6)
SCH0210

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

Organic Chemistry Laboratory I

1(0-3-2)
SMAC003

หลักสถิติ

Principles of Statistics

3(3-0-6)
SCH0223

ชีวเคมี 1

Biochemistry I

3(3-0-6)
SCH0224

ปฏิบัติการชีวเคมี 1

Biochemistry Laboratory I

1(0-3-2)

2.2)  วิชาเฉพาะด้านบังคับ                                              39  หน่วยกิต

2.2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม                           6   หน่วยกิต

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ)
SEN0201

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Fundament of Environmental Science

3(3-0-6)
SEN0202

เคมีสิ่งแวดล้อม

Environmental Chemistry

3(2-2-5)

2.2.2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                           15  หน่วยกิต

– วิชาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม                    6  หน่วยกิต

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ)
SEN0301

มลพิษสิ่งแวดล้อม

Environmental Pollution

3(3-0-6)
SEN0302

เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

Solid Waste and Sewage Management Technology

3(2-2-5)

– วิชาด้านเทคโนโลยี                                                         9  หน่วยกิต

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ)
SEN0303

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย

Wastewater Treatment Technology

3(2-2-5)

 

SEN0304

สารมลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์

Water Pollutants and Analysis

3(2-2-5)

 

SEN0305

เทคโนโลยีการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

Technology for Air Pollution Management and Control

3(2-2-5)

2.2.3) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม                              12 หน่วยกิต

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ)
SEN0401

กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม

Environmental Laws and Policy

3(3-0-6)
SEN0402

เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

Remote Sensing Technology and Environmental Information System

3(2-2-5)
SEN0403

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Environmental and Natural Resources Management

3(2-2-5)
SEN0404

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Environmental Impact Assessment

3(2-2-5)

2.2.4) กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม                                 6  หน่วยกิต

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ)
SEN0501

จริยธรรมและธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

Ethics and Environmental Good Governance

2(2-0-4)
SEN0502

สัมมนาสิ่งแวดล้อม

Environmental Seminar

1(0-2-1)
SEN0503

การวิจัยสิ่งแวดล้อม

Environmental Research

3(2-2-5)

2.3) หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน                                         12  หน่วยกิต

ให้เลือกเรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มต่าง ๆ ต่อไปนี้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ)
SEN0601

นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม

Environmental Ecology

3(2-2-5)
SEN0602

ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

English for Environmental Science

3(3-0-6)
SEN0603

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Natural and Environmental Economics

3(3-0-6)
SEN0604

ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม

Environmental Soil Science

3(2-2-5)
SEN0605

เทคโนโลยีสะอาดเบื้องต้นเพื่อสิ่งแวดล้อม

Fundamental Clean Technology for Environment

3(2-2-5)
SEN0606

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

Environmental Microbiology

3(2-2-5)
SEN0607

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Natural Resources and Environment Conservation

3(3-0-6)
SEN0608

 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว

Environmental Management for Tourism

3(3-0-6)
SEN0609

เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม

Environmental Biotechnology

3(2-2-5)
SEN0610

เทคโนโลยีการจัดการและควบคุมมลพิษทางดิน

Technology for Soil Pollution Management and Control

3(2-2-5)
SEN0611

การจัดการของเสียอันตราย

Hazardous Waste Management

3(3-0-6)
SEN0612

นิเวศพิษวิทยา

Ecotoxicology

3(2-2-5)

3) หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม                                 8    หน่วยกิต

SEN0701

การพัฒนาทักษะในสถานประกอบการ

Workplace Skill Development

1(45)
SEN0702

เตรียมสหกิจศึกษา

Pre-Cooperative Education

1(45)
SEN0703

สหกิจศึกษา

Cooperative Education

6(560)

4) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        6  หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีหรือรายวิชา จากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้การรับรอง โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว ไม่เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์สำเร็จของหลักสูตร