ติดต่อ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 ตึกศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 077-913333 โทรสาร : 077-913348