อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมแรงร่วมใจทำ มคอ 7 ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมแรงร่วมใจ ทำ มคอ 7 ประจำปีการศึกษา 2558  ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

standard-courses-7-2558-2 standard-courses-7-2558-1