โครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ การอนุรักษ์และฟิ้นฟูผักพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร.วัชรี รวยรื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการประเมินติดตามผลและอบรมเกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่นักเรียนในโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ซึ่งเป็นกิจกรรมในการบริการวิชาการ ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น