โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะที่ต้นทางชุดที่ 2 อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ และ อาจารย์ปุณยนุช สุขหิรัญ  พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เดินทางไปยังเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช   เพื่อจัดการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการขยะที่ต้นทางชุดที่ ๒  โดยจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดควนสูงและชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ในหัวข้อ  การใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ และการจัดตั้งธนาคารขยะ