นักศึกษาสิ่งแวดล้อมฯปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2558

 ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี      

Read more

อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมแรงร่วมใจทำ มคอ 7 ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมแรงร่วมใจ ทำ มคอ 7 ประจำปีการศึกษา 2558  ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more