อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์อุไรรัตน์ รัตนวิจิตร
อาจารย์อุไรรัตน์ รัตนวิจิตร
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์เนตรนภา เรืองภาณุพันธ์
อาจารย์เนตรนภา เรืองภาณุพันธ์
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์นรานันท์ ขำมณี
อาจารย์นรานันท์ ขำมณี
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์วิภารัตน์ ชัยเพชร
อาจารย์วิภารัตน์ ชัยเพชร
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์ปุณยนุช สุขหิรัญ
อาจารย์ปุณยนุช สุขหิรัญ
อาจารย์
ดร.วัชรี รวยรื่น
ดร.วัชรี รวยรื่น
อาจารย์
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
อาจารย์