คณะกรรมการสาขา

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  นพรัตน์
ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
กรรมการหลักสูตร
ดร.อุไรรัตน์ รัตนวิจิตร
ดร.อุไรรัตน์ รัตนวิจิตร
ประธานหลักสูตรฯ
ผศ.ดร.วัชรี รวยรื่น
ผศ.ดร.วัชรี รวยรื่น
กรรมการหลักสูตร
ดร.เนตรนภา เรืองภาณุพันธ์
ดร.เนตรนภา เรืองภาณุพันธ์
กรรมการหลักสูตร
ดร.นรานันท์ ขำมณี
ดร.นรานันท์ ขำมณี
กรรมการหลักสูตร
ดร.วิภารัตน์ ชัยเพชร
ดร.วิภารัตน์ ชัยเพชร
กรรมการหลักสูตรและเลขานุการ