คณะกรรมการสาขา

อาจารย์ปุณยนุช สุขหิรัญ
อาจารย์ปุณยนุช สุขหิรัญ
กรรมการและเลขานุการหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  นพรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
ประธานกรรมการหลักสูตร
ดร.อุไรรัตน์ รัตนวิจิตร
ดร.อุไรรัตน์ รัตนวิจิตร
กรรมการหลักสูตร
ดร.วัชรี รวยรื่น
ดร.วัชรี รวยรื่น
กรรมการหลักสูตร
ดร.นรานันท์ ขำมณี
ดร.นรานันท์ ขำมณี
กรรมการหลักสูตร
อาจารย์วิภารัตน์ ชัยเพชร
อาจารย์วิภารัตน์ ชัยเพชร
กรรมการหลักสูตร
นางสาวปภัสรา ทิพย์บรรพต
นางสาวปภัสรา ทิพย์บรรพต
นักวิทยาศาสตร์