การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

            การจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ได้กำหนดให้การปฏิบัติสหกิจศึกษา อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งนักศึกษาต้องลงทะเบียนเนื่องจากการเป็นบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนจะเข้าสู่การทำงานจริง ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาสู่การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้และทักษะวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษา

           มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

           ผลการเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม คาดหวังให้นักศึกษามีพฤติกรรม ดังนี้

1) มีความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลาและเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร

2) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น

3) สามารถบูรณาการความรู้ หลักการและทฤษฎี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ด้วยทักษะการ สื่อสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

6) มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้

           ช่วงเวลา

1) โครงการฝึกทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ดำเนินงานในช่วงภาคฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา SEN0701 การพัฒนาทักษะในสถานประกอบการ

2) โครงการสหกิจศึกษา ดำเนินงานในช่วง ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา SEN0703 สหกิจศึกษา

           การจัดเวลาและตารางสอน

1) โครงการฝึกทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ มีระยะเวลาในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

2)  โครงการสหกิจศึกษามีระยะเวลาในการดำเนินการ 560 ชั่วโมง