การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา

 

การฝึกงานหรือสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ได้กำหนดให้สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(CWIE) อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งนักศึกษาต้องลงทะเบียนเนื่องจากการเป็นบัณฑิตหลักสูตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษา

ช่วงเวลา รูปแบบ การจัดเวลาและตารางสอน
หลักสูตรจัดให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติในสถานประกอบการในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ซึ่งทำให้นักศึกษมีสมรรถนะ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติ (Attitudes) และคุณลักษณะตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที 4

กระบวนการประเมินผล
จัดให้มีกระบวนการติดตามนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน โดยมีการนิเทศของคณาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการหลังจากฝึกปฏิบัติงาน โดยมีการจัดทำรายงานและนำเสนอโครงงาน และประเมินผลการเรียนรู้แบบไม่มีค่าระดับคะแนน (PD,P และ F)