ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

            สร้างทักษะเชิงปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ช่วยในการป้องกัน อนุรักษ์ แก้ไขปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม