ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา
ประยุกต์องค์ความรู้และทักษะในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องได้ บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม จะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน