แนะนำสาขา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์โลกปัจจุบันที่มีปัญหา และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยิ่งนับวันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งของภาครัฐและเอกชน

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

  1. มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์-สิ่งแวดล้อม ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตนเองให้เป็นที่รอบรู้ ทันต่อเหตุการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม
  3. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ