แนะนำสาขา

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์โลกปัจจุบันที่มีปัญหา และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยิ่งนับวันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะความสามารถทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งของภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
  2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ สู้งานและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน