ปริญญาตรี

      หลักสูตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย      : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Science Program in Natural Resources and

Environment

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ชื่อย่อ :  วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Natural Resources and Environment)

ชื่อย่อ :  B.Sc. (Natural Resources and Environment)

  1. วิชาเอก

3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน (Sustainable Environmental

Development for Community)

3.2 สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Environment and Eco-Industry)

  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

– จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต หลักสูตร 4 ปี จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค

  1. อาชีพที่รองรับหลังสำเร็จการศึกษา
วิชาเอก อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน

-นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานสาธารณสุข

-นักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

-อาชีพอิสระ

สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ

-นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

-นักวิชาการสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม

-นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

-นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม

-นักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

-อาชีพอิสระ

  1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าโดยคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง (ทั้งนี้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ) หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช. สาขาใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องหรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ.