ติดต่อ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ตั้งอยู่ที่ชั้น 7  อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ : 077-913366 ต่อ 1263