ติดต่อ

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั้งอยู่ที่ชั้น 7  อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ : 077-913366 ต่อ 1263

                เว็บไซต์คณะวิทย์ฯ : sci.sru.ac.th

เว็บไซต์สาขาวิชาฯ : http://envsci.sci.sru.ac.th/

Facebook สาขาวิชาฯ :https://www.facebook.com/envist.sru