หลักสูตร

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Environmental Science and Technology)

ชื่อย่อ (ไทย) :  วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.S. (Environmental Science and Techonology)

ระบบจัดการศึกษา

  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • จัดการศึกษาแบบทวิภาค
  • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  • รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • ในกรณีอื่นๆให้ขึ้นอยู่กับมติของกรรมการหลักสูตร
  • จำนวนนักศึกษาที่รับ 40 คนต่อปีการศึกษา