จัดโครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักวิธีการของ GLOBE และการทำงานวิจัย

โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักวิธีการของ GLOBE และการทำงานวิจัย
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านเขาสามยอด  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี