เปิดโลกสิ่งแวดล้อมกับชาว SRU ครั้งที่ 4

เปิดโลกสิ่งแวดล้อมกับชาว SRU ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดแหลมทอง

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2561

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัด  “ค่ายเปิดโลกกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4” ให้แก่น้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 ณ โรงเรียนวัดแหลมทอง ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้น้องๆ นำความรู้ไปต่อยอด

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 คณะอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   จำนวน 50 คน ได้จัดกิจกรรมค่ายเปิดโลกกิจกรรมที่วัดแหลมทอง ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีจำนวนนักเรียนอยู่ 40 คน  โดยทางสาขาได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ไปจัดกิจกรรมต่างๆแก่น้อง โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้น้องๆได้นำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอด หรือ ใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ  เช่น

  • การศึกษาระบบนิเวศน์ เพื่อให้น้องๆทราบถึงระบบนิเวศน์และความสำคัญภายรอบๆ โรงเรียน  และบริเวณใกล้เคียงทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และ หาวิธีรักษา หรือ ป้องกันการทำลาย ระบบนิเวศน์อย่างถูกวิธี