การอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับนักสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  มีการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับนักสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานประกอบการ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง SC101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี